O nas

Klub miłośników Unesco

Strona powstała z pasji do podróżowania i chęci popularyzacji obiektów o unikatowej wartość kulturowej oraz przyrodniczej dla ludzkości http://whc.unesco.org/.

Każdy z nas planując podróż nie chce pominąć rzeczy ważnych. Na podstawie naszych osobistych doświadczeń upewniliśmy się, ze większość obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zasługuje na odwiedzenie. Obiekty te mogą stanowić doskonałą bazę do wyznaczenia głównych punktów wartych odwiedzenia w danym kraju, nie pomijając również innych ciekawych miejsc.

W celu ułatwienia sobie i innym użytkownikom planowania podróży, a co najważniejsze archiwizacji materiałów w formie graficznej z możliwością wydruku spersonalizowanej mapy oraz z gotowym opisem odwiedzonych obiektów i miejsc.

Nasza strona daje również możliwość katalogowania własnych fotografii , udostępniania ich innym użytkownikom.

Ideą tej strony jest również wymiana informacji na temat odwiedzonych obiektów oraz  stworzenie kilku rankingów, celem których jest zachęcenie do popularyzacji odwiedzania obiektów Unesco.

Zachęcamy do uzupełniania listy odwiedzonych obiektów.

Idea obiektów Unesco

Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

Lista obejmuje (w czerwcu 2014) 1007 obiektów w 161 krajach, w tym 779 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 197 przyrodniczego (P) i 31 mieszanych (K, P).  

Kryteria

O objęciu danego obiektu ochroną UNESCO w ramach listy światowego dziedzictwa decyduje szereg kryteriów. Do końca 2004 r. było sześć kryteriów dla obiektów dziedzictwa kulturowego i cztery dla przyrodniczego. W 2005 r. połączono je w jednorodną listę dziesięciu kryteriów. Dany obiekt musi reprezentować "unikatową wartość uniwersalną" i spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Kryteria kulturowe

I. reprezentować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego;
II. przedstawiać ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub w obszarze danego regionu świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, w sztukach monumentalnych, urbanistyce lub projektowaniu krajobrazu;
III. przedstawiać unikatowe albo przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub istniejącej albo minionej cywilizacji;
IV. przedstawiać szczególny przykład typu budowli, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu ilustrującego ważny etap (lub etapy) w historii ludzkości;
V. przedstawiać szczególny przykład tradycyjnego ludzkiego osadnictwa, zagospodarowania ziemi lub morza, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur), albo ludzkiej interakcji ze środowiskiem, szczególnie jeśli stało się ono zagrożone wskutek nieodwracalnej zmiany;
VI. pozostawać w bezpośrednim lub namacalnym związku z wydarzeniami lub żywą tradycją, pomysłowością lub wierzeniami, albo z dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet uznaje, że to kryterium powinno być stosowane w połączeniu z innymi kryteriami).

Kryteria przyrodnicze

VII. obejmować wyjątkowe zjawiska przyrodnicze lub tereny szczególnego naturalnego piękna i o znaczeniu estetycznym;
VIII. przedstawiać szczególne świadectwo ważnych etapów w historii planety, zawierające ślady dawnego życia, istotnych toczących się procesów geologicznych; tworzących formy ukształtowania terenu lub istotne formacje geomorficzne lub fizjograficzne;
IX. przedstawiać szczególny przykład toczących się procesów ekologicznych i biologicznych, istotnych dla ewolucji i rozwoju lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich ekosystemów lub społeczności roślin i zwierząt;
X. obejmować najważniejsze środowiska przyrodnicze do ochrony różnorodności form życia, łącznie z zagrożonymi gatunkami o uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki i konserwacji przyrody.